Skip to content

The Gioi Di Dong dau tu qua nganh hang dien tu

December 31, 2011

Siêu thi Thegioidientu.com  dau tiên duoc thuê tai duong Xô Viet Nghe Tinh (TP.HCM) voi dien tích lên toi 1300m2; ke ca các khu vuc trung bày, gian hàng, bao hành, tu van, huong dan khách hàng… Ngoài 03 linh vuc duoc Thegioididong.com kinh doanh rat thành công là dien thoai, laptop và mat hàng công nghe Thegioidientu.com  dac biet chú trong thêm 03 ngành hàng moi me là dien tu, dien lanh và dien gia dung. Thegioidientu.com  se dua den toi nguoi mua nhung mat hàng cuc ky phong phú cua nhung tap doàn hàng dau: Samsung, Panasonic, Sony, LG, Sanyo, Toshiba, Hp, Nokia….voi giá ca canh tranh, chuong trình uu dãi moi la, cùng chat luong phuc vu chuyên nghiep.

The gioi di dong
Voi he thong nhan dien thuong hieu giong nhu “công ty me” The Gioi Di Dong tu tông màu chu dao là màu vàng den, symbol, font chu, cùng màu sac den phong cách trung bày, phong cách phuc vu, Thegioidientu.com  se mang den cho khách hàng khá nhieu su lua chon hon nua và se yên tâm voi viec mua sam cua mình. Muc tiêu dat ra, Thegioidientu.com  se còn duoc vuon ra toi nhung thành pho lon trên toàn quoc vào nam 2011.

Dac biet, cùng voi viec ra mat siêu thi Thegioidientu.com , website http://www.thegioidientu.com  cung dong thoi duoc gioi thieu. Trang web se giúp cho nguoi tiêu dùng trên toàn quoc deu có the tham quan, cap nhat nhung thông tin moi nhat ve nhung san pham thuoc 6 ngành hàng trên. Ngoài ra, nguoi mua tai 63 tinh thành trên ca nuoc deu có the so huu nhung san pham yêu thích mot cách thuan tien và de dàng nhat bang cách order ngay trên website và se duoc phát hàng tan noi. Ngoài ra, khi dat hàng trên website, nguoi tiêu dùng se duoc khuyen mãi thêm tu 5-7% giá san pham. Nhân event quan trong này, ông Dinh Anh Huân, Tong Giám Doc Công ty Co phan Thuong Mai The Gioi Dien Tu tiet lo: “ Viec cho ra doi thuong hieu Thegioidientu.com  là buoc quan trong, mo ra mot thoi ky phát trien manh me hon nua cua Thegioididong.com. Voi tung trai và nhiet huyet cua mình, chúng tôi hy vong se dáp ung that tot các yêu cau cua khách hàng và se luôn nhan duoc su tin tuong và ung ho nhiet tình cua quý khách hàng nhu nhung gì mà quý khách dã dành cho Thegioididong.com trong suot thoi gian vua qua”.  The gioi di dong

Nhân dip khai truong siêu thi Thegioidientu.com , tu ngày 15/12/2010 – 28/02/2011, khách hàng mua sam tai he thong siêu thi The Gioi Di Dong voi hóa don tu 500.000d tro lên (tru the cào và sim thuê bao tra truoc) se duoc tang phieu mua hàng tai siêu thi Thegioidientu.com  tri giá 150.000d, áp dung cho các ngành hàng dien máy, dien lanh và dien gia dung. Ngoài ra, khi su dung phieu mua hàng này de mua hàng tai siêu thi Thegioidientu.com , voi moi hóa don tri giá tu 1.000.000d den duoi 3.000.000d, tu 3.000.000d den duoi 6.000.000d và tu 6.000.000d tro lên se nhan duoc phieu mua hàng lan luot tri giá 100.000d, 200.000d và 300.000d. Phieu mua hàng này duoc áp dung cho tat ca các ngành hàng tai Thegioidientu.com  và Thegioididong.com.
Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s